0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [ses en sewentig]

37

[Ba mươi bảy ]

37

[Ba mươi bảy ]

37

[Ba mươi bảy ]

75

[Bảy mươi lăm]

75

[Bảy mươi lăm]

75

[Bảy mươi lăm]

44

[Bốn mươi tư]

44

[Bốn mươi tư]

44

[Bốn mươi tư]

76

[Bảy mươi sáu]

76

[Bảy mươi sáu]

76

[Bảy mươi sáu]

-
37
[sewe en dertig]
[Ba mươi bảy ]
-
75
[vyf en sewentig]
[Bảy mươi lăm]
-
44
[vier en veertig]
[Bốn mươi tư]
-
76
[ses en sewentig]
[Bảy mươi sáu]