Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ra
Cô ấy đang ra khỏi nước.
uit
Sy kom uit die water.
nhưng
Ngôi nhà nhỏ nhưng rất lãng mạn.
maar
Die huis is klein maar romanties.
xuất sắc
Công việc được thực hiện một cách xuất sắc.
uitstekend
Die werk is uitstekend gedoen.