© Jorisvo | Dreamstime.com

Mësoni fjalorin me 50LANGUAGES.
Mësoni përmes gjuhës tuaj amtare!Cilat janë mënyrat më të mira për të mësuar fjalorin e ri?

Mësimi i fjalorit të ri është një pjesë e rëndësishme e mësimit të një gjuhe të huaj. Ja disa mënyra për të mësuar fjalorin e ri. Leximi i librit në gjuhën që po mësoni mund të ndihmojë. Kjo mund të ju ndihmojë të zbuloni fjalë të reja dhe kontekstin e tyre. Shkrimi i fjalëve të reja dhe përsëritja e tyre rregullisht mund të ndihmojë. Kjo mund të ndihmojë në kujtesën tuaj dhe të forcojë lidhjen midis fjalës dhe kuptimit të saj. Përdorimi i kartave të kujtesës ose aplikacioneve të mësimit të gjuhëve, si Anki ose Quizlet, mund të jetë i dobishëm. Këto mjetet përdorin teknikën e përsëritjes së shpërndarë për të ndihmuar në mësimin e fjalëve të reja. Të mësoni fjalë në grupe, si p.sh. fjalët që kanë të bëjnë me ushqim, natyrë, ose transport, mund të ndihmojë. Kjo mund të ndihmojë në kuptimin dhe mësimin e fjalëve. Të folurit dhe dëgjimi i gjuhës që po mësoni, përmes bisedave, këngëve, apo filmave, mund të ndihmojë. Kjo mund t‘ju ndihmojë të njiheni me përdorimin e fjalëve në kontekst të vërtetë. Përdorimi i fjalëve të reja në kontekst, si p.sh. në biseda ose shkrime, mund të ndihmojë. Kjo mund të ju ndihmojë të forconi kujtesën tuaj për fjalët e reja. Mënyra më e mirë për të mësuar fjalorin e ri është të përdorni fjalët në praktikë dhe të jeni të duruar. Mësimi i një gjuhe është një proces që kërkon kohë dhe përkushtim.