© Frizi | Dreamstime.com

எழுத்துக்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ஆன்லைனில் அந்நிய மொழி எழுத்துக்களைப் படிக்கவும் பேசவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உள்ளன.

நீங்கள் கற்கும் மொழியில் எழுதவும் படிக்கவும் விரும்பினால் கற்க எழுத்துக்கள் அவசியம். அவை மொழிகளில் உள்ள எழுத்துக்களின் ஒலிகள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குவதோடு, நீங்கள் பேசும்போது மிகவும் இயல்பாக ஒலிக்க உதவுகின்றன. இப்போது கற்கத் தொடங்க, கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
AW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
A
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
I, Hrashho E
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
EE, Deergho E
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
U, Hrashho O
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
OO, Deergho O
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
REE
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
E
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
OY
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
O
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
OU
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
KAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
KHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
GAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
GHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
O[nasal]AW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
CHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
CHCHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Borgio JAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
JHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
E[nasal]AW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
TAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
THAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
DAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
DHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Mordhonno NAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Danto NAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
PAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
PHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
BAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
BHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
MAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Antostho JAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
RAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
LAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Talobbo SHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Donto SHAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
HAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Antostho AW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Khando TAW
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Onooshshawr
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Bishargo
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Chandro Bindoo