© Julialazarova | Dreamstime.com

எழுத்துக்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ஆன்லைனில் அந்நிய மொழி எழுத்துக்களைப் படிக்கவும் பேசவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உள்ளன.

நீங்கள் கற்கும் மொழியில் எழுதவும் படிக்கவும் விரும்பினால் கற்க எழுத்துக்கள் அவசியம். அவை மொழிகளில் உள்ள எழுத்துக்களின் ஒலிகள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குவதோடு, நீங்கள் பேசும்போது மிகவும் இயல்பாக ஒலிக்க உதவுகின்றன. இப்போது கற்கத் தொடங்க, கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
A a - /a/ or /ɐ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
B b - /b/ or /p/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
V v - /v/ or /f/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
G g - /ɡ/ or /k/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
D d - /d/ or /t/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
E e - /ɛ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Zh zh - /ʒ/ or /ʃ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Z z - /z/ or /s/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
I i - /i/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Y y - /j/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
K k - /k/ or /ɡ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
L l - /l/ or /ɫ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
M m - /m/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
N n - /n/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
O o - /ɔ/ or /o/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
P p - /p/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
R r - /r/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
S s - /s/ or /z/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
T t - /t/ or /d/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
U u - /u/ or /o/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
F f - /f/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
H h - /x/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Ts ts - /t͡s/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Ch ch - /t͡ʃ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Sh sh - /ʃ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Sht sht - /ʃt/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
A a - /ɤ/ or /ɐ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Y y - /j/ or not pronounced
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Yu yu - /ju/, /jo/, /u/ or /o/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
Ya ya - /ja/, /jɐ/, /a/ or /ɐ/