© Paop | Dreamstime.com

எழுத்துக்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ஆன்லைனில் அந்நிய மொழி எழுத்துக்களைப் படிக்கவும் பேசவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உள்ளன.

நீங்கள் கற்கும் மொழியில் எழுதவும் படிக்கவும் விரும்பினால் கற்க எழுத்துக்கள் அவசியம். அவை மொழிகளில் உள்ள எழுத்துக்களின் ஒலிகள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குவதோடு, நீங்கள் பேசும்போது மிகவும் இயல்பாக ஒலிக்க உதவுகின்றன. இப்போது கற்கத் தொடங்க, கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
bey b /b/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
pey p /p/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
tey t /t̪/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
sey s /s/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
khey kh /x/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
daal d /d̪/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
zaal z /z/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
rey r /r/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
zey z /z/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
seen s /s/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
suaad s /s/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
zuaad z /d/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
toye t /t/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
zoye z /z/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
fey f /f/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
qaaf q /q/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
kaaf k /k/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
laam l /l/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
meem m /m/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
wao w /u/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
choti hey h /hː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/