ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

ಹಸಲೆ
ಹಸಲೆ
 
గోల్ఫ్ క్లబ్
గోల్ఫ్ క్లబ్
 
ಆಸನ
ಆಸನ
 
భీతి
భీతి
 
ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬ್ಯಾಂಕ್
 
ఆపరేషన్
ఆపరేషన్
 
ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ
ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ
 
వార్తాపత్రిక
వార్తాపత్రిక
 
బ్యాంకు
బ్యాంకు
 
కొనుగోలు బుట్ట
కొనుగోలు బుట్ట
 
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
 
పచ్చిక బయలు
పచ్చిక బయలు
 
ಚಿತ್ರಸುರಳಿ
ಚಿತ್ರಸುರಳಿ
 
సీటు
సీటు
 
ಭಯ
ಭಯ
 
చిత్రం
చిత్రం
 
ಗಾಲ್ಫ್ ದಾಂಡು
ಗಾಲ್ಫ್ ದಾಂಡು
 
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ
 
50l-card-blank
ಹಸಲೆ ಹಸಲೆ
50l-card-blank
గోల్ఫ్ క్లబ్ గోల్ఫ్ క్లబ్
50l-card-blank
ಆಸನ ಆಸನ
50l-card-blank
భీతి భీతి
50l-card-blank
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
50l-card-blank
ఆపరేషన్ ఆపరేషన్
50l-card-blank
ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ
50l-card-blank
వార్తాపత్రిక వార్తాపత్రిక
50l-card-blank
బ్యాంకు బ్యాంకు
50l-card-blank
కొనుగోలు బుట్ట కొనుగోలు బుట్ట
50l-card-blank
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
50l-card-blank
పచ్చిక బయలు పచ్చిక బయలు
50l-card-blank
ಚಿತ್ರಸುರಳಿ ಚಿತ್ರಸುರಳಿ
50l-card-blank
సీటు సీటు
50l-card-blank
ಭಯ ಭಯ
50l-card-blank
చిత్రం చిత్రం
50l-card-blank
ಗಾಲ್ಫ್ ದಾಂಡು ಗಾಲ್ಫ್ ದಾಂಡು
50l-card-blank
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ