ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
సంతోషంగా
సంతోషంగా ఉన్న ప్రోగ్రామర్
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ
ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್
ధనిక
ధనిక స్త్రీ
ಶ್ರೀಮಂತ
ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ
ఆనుకూలంగా
ఆనుకూలమైన దుస్తులు
ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ
ಆರಾಮದಾಯಕ ಉಡುಪು