ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
బీడు భూమి
ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ
పోరు
ಯುದ್ಧ
ధార్మికత చర్య
ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ