ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Koṭṭu
atanu kurcīni paḍagoṭṭāḍu.
Keḷage nōḍu
avaḷu kaṇiveyatta nōḍuttāḷe.
Cīlcivēyu
hippō nōru terustundi.
Kittu
hippō tanna bāyiyannu kittukoḷḷuttade.
Paryavēkṣin̄cu
bās tana udyōgulanu paryavēkṣistāḍu.
Mēlvicāraṇe
bās tanna udyōgigaḷannu mēlvicāraṇe māḍuttāne.