ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Mundugā
āmeyyākuṭṭubaḍi cālā dūraṅgā nilabaḍḍāḍu.
spieradu
Jaje muž staić zašmat spieradu.
Ekkaḍā sādhyamayyēṭaṭlu
pillalu ekkaḍā sādhyamayyēṭaṭlu saṅgīta parikaraṁ nērcukōvālani.
jak maha boĺš
Dzieci pavinny vučycca muzyčnamu instrumientu jak maha raniej.
Tārkikaṅgā
tārkikaṅgā, ī āṭalō ī mukka tappindi.
lahična
Lahična, hetaja častka adsutničaje ŭ pazlie.