ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ఎలాయినా
సాంకేతికం ఎలాయినా కఠినంగా ఉంది.
ሁልጊዜ
ቴክኖሎጂው ሁልጊዜ የባህል ደረጃ ላይ ይገኛል።
ఖచ్చితంగా
ఖచ్చితంగా, తేనె తోటలు ప్రమాదకరంగా ఉండవచ్చు.
በእውነት
በእውነት፣ ነብሮች ከፍተኛ አደጋዊዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
వరుసగా
వారు వరుసగా ఉంటారు.
በአንድ ረድፍ
እነርሱ በአንድ ረድፍ ይቆማሉ።