ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ఈజిప్ట్
ఈజిప్ట్ పిరమిడ్
эгіпецкі
эгіпецкая піраміда
అమానవమైన
అమానవమైన ఉరిమెడ
нелюдзкі
нелюдзкі шыбенік
అదమగా
అదమగా ఉండే టైర్
спласканы
спласканае кола