© Fagianella | Dreamstime.com

เรียนรู้ตัวอักษร Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

เรียนรู้ที่จะอ่านและพูดตัวอักษรต่างประเทศแบบออนไลน์ มีตัวอักษรมากกว่า 40 ตัว

ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้หากคุณต้องการอ่านและเขียนในภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้ พวกเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเสียงของตัวอักษรในภาษาต่างๆ และช่วยให้คุณฟังเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อคุณพูด เลื่อนลงและเลือกจากกว่า 40 ตัวอักษรเพื่อเริ่มเรียนรู้ทันที