Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

máy trợ thính
máy trợ thính
 
ट्रेफिक - लाइट
ट्रेफिक - लाइट
 
संपर्क
संपर्क
 
बिल
बिल
 
xe hơi
xe hơi
 
खरीदारी
खरीदारी
 
đèn giao thông
đèn giao thông
 
ùn tắc giao thông
ùn tắc giao thông
 
bụi bẩn
bụi bẩn
 
गंदगी
गंदगी
 
tờ bạc
tờ bạc
 
गाड़ी
गाड़ी
 
đường cao tốc
đường cao tốc
 
राजमार्ग
राजमार्ग
 
mua sắm
mua sắm
 
liên hệ
liên hệ
 
यातायात जाम
यातायात जाम
 
हियरिंग एड
हियरिंग एड
 
50l-card-blank
máy trợ thính máy trợ thính
50l-card-blank
ट्रेफिक - लाइट ट्रेफिक - लाइट
50l-card-blank
संपर्क संपर्क
50l-card-blank
बिल बिल
50l-card-blank
xe hơi xe hơi
50l-card-blank
खरीदारी खरीदारी
50l-card-blank
đèn giao thông đèn giao thông
50l-card-blank
ùn tắc giao thông ùn tắc giao thông
50l-card-blank
bụi bẩn bụi bẩn
50l-card-blank
गंदगी गंदगी
50l-card-blank
tờ bạc tờ bạc
50l-card-blank
गाड़ी गाड़ी
50l-card-blank
đường cao tốc đường cao tốc
50l-card-blank
राजमार्ग राजमार्ग
50l-card-blank
mua sắm mua sắm
50l-card-blank
liên hệ liên hệ
50l-card-blank
यातायात जाम यातायात जाम
50l-card-blank
हियरिंग एड हियरिंग एड