Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

one-way street
one-way street
 
pigeon
pigeon
 
a passagem subterrânea
a passagem subterrânea
 
o ficheiro
o ficheiro
 
leisure time
leisure time
 
o pombo
o pombo
 
o auscultador
o auscultador
 
smartphone
smartphone
 
a quinta
a quinta
 
a tomada múltipla
a tomada múltipla
 
a rua de sentido único
a rua de sentido único
 
o smartphone
o smartphone
 
multiple socket
multiple socket
 
o tempo de lazer
o tempo de lazer
 
receiver
receiver
 
underpass
underpass
 
farm
farm
 
directory
directory
 
50l-card-blank
one-way street one-way street
50l-card-blank
pigeon pigeon
50l-card-blank
a passagem subterrânea a passagem subterrânea
50l-card-blank
o ficheiro o ficheiro
50l-card-blank
leisure time leisure time
50l-card-blank
o pombo o pombo
50l-card-blank
o auscultador o auscultador
50l-card-blank
smartphone smartphone
50l-card-blank
a quinta a quinta
50l-card-blank
a tomada múltipla a tomada múltipla
50l-card-blank
a rua de sentido único a rua de sentido único
50l-card-blank
o smartphone o smartphone
50l-card-blank
multiple socket multiple socket
50l-card-blank
o tempo de lazer o tempo de lazer
50l-card-blank
receiver receiver
50l-card-blank
underpass underpass
50l-card-blank
farm farm
50l-card-blank
directory directory