Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
chào tạm biệt
Người phụ nữ chào tạm biệt.
despedir-se
A mulher se despede.
tàn phá
Đám cháy đã tàn phá phần lớn khu rừng.
devastar
O fogo devastou grandes partes da floresta.
chuyển tiếp
Tôi có báo chuyển tiếp cho tôi.
encaminhar
Eu recebo jornais encaminhados para mim.