Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
sau đó
Khí hậu đang thay đổi. Chuyện gì xảy ra sau đó?
depois
O clima está mudando. O que vem depois?
nếu cần
Trong trường hợp tuyết rơi, bạn cần lắp xích tuyết nếu cần thiết.
se necessário
Em caso de neve, você precisa montar correntes de neve se necessário.
xuống
Cô ấy nhảy xuống nước.
abaixo
Ela pula na água.