‫دین     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

‫عید پاک

-

quả trứng Phục sinh +

‫تخم مرغ عید پاک

-

thiên thần +

‫فرشته

-

chuông +

‫ناقوس

-

kinh thánh +

‫کتاب مقدس

-

giám mục +

‫اسقف

-

phước lành +

‫برکت

-

Phật giáo +

‫بودیسم

-

Cơ-đốc giáo +

‫مسیحیت

-

món quà Giáng sinh +

‫هدیه کریسمس

-

cây Giáng sinh +

‫درخت کریسمس

-

nhà thờ +

‫کلیسا

-

quan tài +

‫تابوت

-

tạo vật +

‫خلقت

-

cây thánh giá +

‫صلیب عیسی

-

ma quỷ +

‫شیطان

-

chúa trời +

‫خدا

-

Ấn Độ giáo +

‫آیین هندو

-

Hồi giáo +

‫اسلام

-

đạo Do thái +

‫یهودیت

-

thiền +

‫مراقبه

-

xác ướp +

‫مومیایی

-

người theo đạo Hồi +

‫مسلمان

-

Đức Giáo hoàng +

‫پاپ

-

kinh cầu nguyện +

‫نماز

-

linh mục +

‫کشیش

-

tôn giáo +

‫دین

-

cầu nguyện +

‫مراسم مذهبی

-

giáo đường Do Thái +

‫کنیسه

-

đền thờ +

‫معبد

-

ngôi mộ +

‫مقبره

-
lễ Phục sinh
‫عید پاک

-
quả trứng Phục sinh
‫تخم مرغ عید پاک

-
thiên thần
‫فرشته

-
chuông
‫ناقوس

-
kinh thánh
‫کتاب مقدس

-
giám mục
‫اسقف

-
phước lành
‫برکت

-
Phật giáo
‫بودیسم

-
Cơ-đốc giáo
‫مسیحیت

-
món quà Giáng sinh
‫هدیه کریسمس

-
cây Giáng sinh
‫درخت کریسمس

-
nhà thờ
‫کلیسا

-
quan tài
‫تابوت

-
tạo vật
‫خلقت

-
cây thánh giá
‫صلیب عیسی

-
ma quỷ
‫شیطان

-
chúa trời
‫خدا

-
Ấn Độ giáo
‫آیین هندو

-
Hồi giáo
‫اسلام

-
đạo Do thái
‫یهودیت

-
thiền
‫مراقبه

-
xác ướp
‫مومیایی

-
người theo đạo Hồi
‫مسلمان

-
Đức Giáo hoàng
‫پاپ

-
kinh cầu nguyện
‫نماز

-
linh mục
‫کشیش

-
tôn giáo
‫دین

-
cầu nguyện
‫مراسم مذهبی

-
giáo đường Do Thái
‫کنیسه

-
đền thờ
‫معبد

-
ngôi mộ
‫مقبره