ਦਫ਼ਤਰ     
Канцеларија

-

пауза
pauza

ਛੁੱਟੀ

-

актовка
aktovka

ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ

-

боица
boica

ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸਿਲ

-

конференциска сала
konferenciska sala

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕਮਰਾ

-

именик
imenik

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

-

картотека
kartoteka

ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ

-

маркер
marker

ਮਾਰਕਰ

-

нотес
notes

ਨੋਟਬੁੱਕ

-

канцелариски стол
kancelariski stol

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ

-

молив
moliv

ਪੈਂਸਿਲ

-

сеф
sef

ਤਿਜੋਰੀ

-

острилка
ostrilka

ਸ਼ਾਰਪਨਰ

-

уништена хартија
uništena hartiJa

ਕਤਰੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼

-

повез на книга
povez na kniga

ਸਪਾਇਰਲ ਬਾਇੰਡਿੰਗ

-

спојка
spoJka

ਸਟੇਪਲ

-

работилница
rabotilnica

ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
хемиско пенкало
hemisko penkalo
ਬੈਲ ਪੈੱਨ

-
пауза
pauza
ਛੁੱਟੀ

-
актовка
aktovka
ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ

-
боица
boica
ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸਿਲ

-
конференција
konferenciJa
ਸੰਮੇਲਨ

-
конференциска сала
konferenciska sala
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕਮਰਾ

-
копија
kopiJa
ਕਾਪੀ

-
именик
imenik
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

-
датотека
datoteka
ਫਾਈਲ

-
картотека
kartoteka
ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ

-
пенкало на полнење
penkalo na polnenje
ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ

-
држач за писма
držač za pisma
ਲੈਟਰ ਟ੍ਰੇਅ

-
маркер
marker
ਮਾਰਕਰ

-
нотес
notes
ਨੋਟਬੁੱਕ

-
бележник
beležnik
ਨੋਟਪੈਡ

-
канцеларија
kancelariJa
ਦਫ਼ਤਰ

-
канцелариски стол
kancelariski stol
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ

-
прекувремена работа
prekuvremena rabota
ਓਵਰ ਟਾਈਮ

-
спојница за хартија
spoJnica za hartiJa
ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ

-
молив
moliv
ਪੈਂਸਿਲ

-
удар
udar
ਪੰਚ

-
сеф
sef
ਤਿਜੋਰੀ

-
острилка
ostrilka
ਸ਼ਾਰਪਨਰ

-
уништена хартија
uništena hartiJa
ਕਤਰੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼

-
машина за уништување хартија
mašina za uništuvanje hartiJa
ਸ਼੍ਰੈਡਰ

-
повез на книга
povez na kniga
ਸਪਾਇਰਲ ਬਾਇੰਡਿੰਗ

-
спојка
spoJka
ਸਟੇਪਲ

-
хефталица
heftalica
ਸਟੇਪਲਰ

-
машина за пишување
mašina za pišuvanje
ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ

-
работилница
rabotilnica
ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ