சிப்பக்கட்டணம்     
Embalagem

-

a chapa de alumínio

அலுமினிய மென்தகடு

-

o barril

பீப்பாய்

-

o cesto

கூடை

-

a garrafa

புட்டி

-

a caixa

பெட்டி

-

a caixa de chocolates

சாக்லெட் பெட்டி

-

o papelão

அட்டை

-

o conteúdo

உள்ளடக்கம்

-

o caixote

சட்டப்பெட்டி

-

o envelope

உறை

-

o nó

முடிச்சு

-

a caixa de metal

உலோகப் பெட்டி

-

o tambor de óleo

எண்ணெய் டிரம்

-

a embalagem

சிப்பக்கட்டணம்

-

o papel

காகிதம்

-

o saco de papel

காகிதப் பை

-

o plástico

நெகிழி

-

a lata

கேன்

-

a sacola

தோள் பை

-

o barril de vinho

மது பீப்பாய்

-

a garrafa de vinho

மது பாட்டில்

-

a caixa de madeira

மரப் பெட்டி

-
a chapa de alumínio
அலுமினிய மென்தகடு

-
o barril
பீப்பாய்

-
o cesto
கூடை

-
a garrafa
புட்டி

-
a caixa
பெட்டி

-
a caixa de chocolates
சாக்லெட் பெட்டி

-
o papelão
அட்டை

-
o conteúdo
உள்ளடக்கம்

-
o caixote
சட்டப்பெட்டி

-
o envelope
உறை

-
o nó
முடிச்சு

-
a caixa de metal
உலோகப் பெட்டி

-
o tambor de óleo
எண்ணெய் டிரம்

-
a embalagem
சிப்பக்கட்டணம்

-
o papel
காகிதம்

-
o saco de papel
காகிதப் பை

-
o plástico
நெகிழி

-
a lata
கேன்

-
a sacola
தோள் பை

-
o barril de vinho
மது பீப்பாய்

-
a garrafa de vinho
மது பாட்டில்

-
a caixa de madeira
மரப் பெட்டி