விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
கூக்குரல்
சீகல் கூக்குரலிடுகிறது.
coaxar
A gaivota coaxa.
குறிப்பு
காகிதத் துண்டுகளில் முக்கியமான விஷயங்களைக் குறித்துக் கொள்கிறோம்.
anotar
Anotamos coisas importantes em pedaços de papel.
அச்சுறுத்து
கொள்ளையன் பாதிக்கப்பட்டவனை அச்சுறுத்துகிறான்.
ameaçar
O ladrão ameaça sua vítima.