ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
anubhavavillada
anubhavavillada kuṇihakkigaḷu
mị̀mī pras̄bkārṇ̒
nkk̄heā ræk keid thī̀ mị̀mī pras̄bkārṇ̒
nīli
nīli krismas marada gōḷigaḷu
s̄īn̂ảngein
lūkbxl t̂n khris̄t̒mās̄ s̄īn̂ảngein
niścitavāda
niścitavāda pārkiṅg samaya
mī kảh̄nd welā
welā cxd rt̄h thī̀ mī kảh̄nd