ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ತರಲು
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ತರಬಾರದು.
φέρνω
Δεν πρέπει να φέρνεις τις μπότες μέσα στο σπίτι.
ಕಲಿಯದಿರು
ಅನೇಕರು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ξεμαθαίνω
Πολλοί έχουν ξεμάθει πώς να γράφουν με το χέρι.
ಪೂರಕ
ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
συμπληρώνω
Οι υπάλληλοί μας συμπληρώνουν πολύ καλά ο ένας τον άλλο.