ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಳು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
μέχρι τώρα
Μέχρι τώρα, δεν έχει πέσει.
ಸುಮಾರಾಗಿ
ರಿಪೇರಿಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ 500 ಯೂರೋಗಳು ಖರ್ಚಾಗುವುದು.
περίπου
Η επισκευή κοστίζει περίπου 500 ευρώ.
ಅಮೂಲವಾಗಿ
ಅದು ಅಮೂಲವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ.
σχεδόν
Είναι σχεδόν μεσάνυχτα.