ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

en tallerken
en tallerken
 
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ
 
ರಸ್ತೆ
ರಸ್ತೆ
 
ತಟ್ಟೆ
ತಟ್ಟೆ
 
ಕಾಫಿ
ಕಾಫಿ
 
ಆಲೋಚನೆ
ಆಲೋಚನೆ
 
en kaffe
en kaffe
 
et notestativ
et notestativ
 
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು
 
en interesse
en interesse
 
en idé
en idé
 
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ
 
en leiegård
en leiegård
 
en ball
en ball
 
ಚೆಂಡು
ಚೆಂಡು
 
ಆಸಕ್ತಿ
ಆಸಕ್ತಿ
 
en pub
en pub
 
en vei
en vei
 
50l-card-blank
en tallerken en tallerken
50l-card-blank
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ
50l-card-blank
ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ
50l-card-blank
ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ
50l-card-blank
ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ
50l-card-blank
ಆಲೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ
50l-card-blank
en kaffe en kaffe
50l-card-blank
et notestativ et notestativ
50l-card-blank
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು
50l-card-blank
en interesse en interesse
50l-card-blank
en idé en idé
50l-card-blank
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ
50l-card-blank
en leiegård en leiegård
50l-card-blank
en ball en ball
50l-card-blank
ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು
50l-card-blank
ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ
50l-card-blank
en pub en pub
50l-card-blank
en vei en vei