Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
сече
Фризерката ја сече нејзината коса.
sny
Die haarkapper sny haar hare.
зема
Птицата зема риба.
gryp
Die voël het ’n vis gegryp.
напада
Таа, изгледа, има намера да го нападне со нож.
aanval
Sy beoog blykbaar om hom met ’n mes aan te val.