खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
उतरवणे
त्याने डबा उतरवला.
zbarkoj
Ai zbarkon kutinë.
भित्रांत घेणे
मोठी माकड अनेक लोकांना भित्रांत घेते.
frikësoj
Një merimangë e madhe frikëson shumë njerëz.
रडणे
मुलगी तिच्याला कार्य समजला नाही म्हणून रडते आहे.
qan
Vajza qan sepse nuk e kupton detyrën.