0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

[Hai mươi ba]

21

[ยี่สิบเอ็ด]

21

[ยี่สิบเอ็ด]

21

[ยี่สิบเอ็ด]

[Hai mươi mốt]

47

[สี่สิบเจ็ด]

47

[สี่สิบเจ็ด]

47

[สี่สิบเจ็ด]

[Bốn mươi bảy]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

[Năm mươi ba]

23
[ยี่สิบสาม]
[Hai mươi ba]
21
[ยี่สิบเอ็ด]
[Hai mươi mốt]
47
[สี่สิบเจ็ด]
[Bốn mươi bảy]
53
[ห้าสิบสาม]
[Năm mươi ba]