0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

[Tám mươi lăm]

28

[ยี่สิบแปด]

28

[ยี่สิบแปด]

28

[ยี่สิบแปด]

[Hai mươi tám]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

[Chín mươi ba]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

[Chín mươi tám]

85
[แปดสิบห้า]
[Tám mươi lăm]
28
[ยี่สิบแปด]
[Hai mươi tám]
93
[เก้าสิบสาม]
[Chín mươi ba]
98
[เก้าสิบแปด]
[Chín mươi tám]