0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

41

[ኣርብዓንሓደን]

[aribi‘aniḥadeni]

41

[ኣርብዓንሓደን]

[aribi‘aniḥadeni]

41

[ኣርብዓንሓደን]

[aribi‘aniḥadeni]

[Bốn mươi mốt]

89

[ሰማንያንትሽዓተን]

[semaniyanitishi‘ateni]

89

[ሰማንያንትሽዓተን]

[semaniyanitishi‘ateni]

89

[ሰማንያንትሽዓተን]

[semaniyanitishi‘ateni]

[Tám mươi chín]

32

[ሳላሳንክልተን]

[salasanikiliteni]

32

[ሳላሳንክልተን]

[salasanikiliteni]

32

[ሳላሳንክልተን]

[salasanikiliteni]

[Ba mươi hai]

25

[ዕስራንሓሙሽተን]

[‘isiraniḥamushiteni]

25

[ዕስራንሓሙሽተን]

[‘isiraniḥamushiteni]

25

[ዕስራንሓሙሽተን]

[‘isiraniḥamushiteni]

[Hai mươi lăm]

41
[ኣርብዓንሓደን]
[aribi‘aniḥadeni]
[Bốn mươi mốt]
89
[ሰማንያንትሽዓተን]
[semaniyanitishi‘ateni]
[Tám mươi chín]
32
[ሳላሳንክልተን]
[salasanikiliteni]
[Ba mươi hai]
25
[ዕስራንሓሙሽተን]
[‘isiraniḥamushiteni]
[Hai mươi lăm]