Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
khóa
Lâu đài đã bị khóa.
መዕጸዊ
እቲ ሓወልቲ ተዓጽዩ ነበረ።
trả
Cô ấy trả trực tuyến bằng thẻ tín dụng.
ክፍሊት
ብኢንተርነት ብክረዲት ካርድ እያ ትኸፍል።
đạt được
Con gái chúng tôi phải đạt được nhiều điều ở trường.
ተኽእሎ
ልጃችን ኣብ ትምህርቲ ኣብዛ ምትኽእል ክትኽእል ኣለዋ።