0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

62

[шістдесят два]

[shistdesyat dva]

62

[шістдесят два]

[shistdesyat dva]

62

[шістдесят два]

[shistdesyat dva]

[Sáu mươi hai]

9

[дев’ять]

[devʺyatʹ]

9

[дев’ять]

[devʺyatʹ]

9

[дев’ять]

[devʺyatʹ]

[Chín]

12

[дванадцять]

[dvanadtsyatʹ]

12

[дванадцять]

[dvanadtsyatʹ]

12

[дванадцять]

[dvanadtsyatʹ]

[Mười hai]

35

[тридцять п’ять]

[trydtsyatʹ pʺyatʹ]

35

[тридцять п’ять]

[trydtsyatʹ pʺyatʹ]

35

[тридцять п’ять]

[trydtsyatʹ pʺyatʹ]

[Ba mươi lăm]

62
[шістдесят два]
[shistdesyat dva]
[Sáu mươi hai]
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
[Chín]
12
[дванадцять]
[dvanadtsyatʹ]
[Mười hai]
35
[тридцять п’ять]
[trydtsyatʹ pʺyatʹ]
[Ba mươi lăm]