Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ghi chép
Mọi thứ đều được ghi chép trong quyển sách này.
записувати
Все записано в цій книзі.
đứng dậy
Anh ấy đứng dậy từ chiếc xe lăn của mình.
підніматися
Він підвівся зі свого інвалідного візка.
giải thích
Ông nội giải thích thế giới cho cháu trai.
пояснювати
Дідусь пояснює світ своєму онукові.