0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [siebzehn]

1

[Một]

1

[Một]

1

[Một]

17

[Mười bảy ]

17

[Mười bảy ]

17

[Mười bảy ]

74

[Bảy mươi tư]

74

[Bảy mươi tư]

74

[Bảy mươi tư]

91

[Chín mươi mốt]

91

[Chín mươi mốt]

91

[Chín mươi mốt]

-
1
[eins]
[Một]
-
17
[siebzehn]
[Mười bảy ]
-
74
[vierundsiebzig]
[Bảy mươi tư]
-
91
[einundneunzig]
[Chín mươi mốt]