Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
đến đâu
Chuyến đi này đến đâu?
wohin
Wohin geht die Reise?
gần đây
Gần đây, robot đã thay thế công việc của chúng ta.
neuerdings
Neuerdings übernehmen Roboter unsere Arbeit.
giữa
Ngôi nhà màu đỏ nhỏ hơn và nằm giữa.
dazwischen
Das rote Haus ist kleiner und steht dazwischen.