விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
அறிவுறுத்த
என் முதலாளி எப்போதும் எனக்கு அறிவுறுத்துகிறார்.
instruire
Mon patron m’instruit toujours.
மேலே ஏற
அவர் பாறையில் ஏறுகிறார்.
grimper
Il grimpe le rocher.
பின்பற்று
குழந்தை ஒரு விமானத்தைப் பின்பற்றுகிறது.
imiter
L’enfant imite un avion.