விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
கசிவு
அவர் எண்ணெய் ஊற்றினார்.
menumpahkan
Dia menumpahkan minyak.
உற்பத்தி
நாமே தேனை உற்பத்தி செய்கிறோம்.
memproduksi
Kami memproduksi madu kami sendiri.
அரைக்க
காபி புதிதாக அரைக்கப்பட்டதா?
menggiling
Apakah kopi itu baru saja digiling?