விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
தாத்காலிக
தாத்காலிக வாழ்க்கை
عارضی
عارضی قیام
வேலையில்லாத
வேலையில்லாத ஊழியர்
بے روزگار
بے روزگار ملازم
முழுமையான
முழுமையான தலைமுடி இழை
مکمل
مکمل گنجا پن