© Lunamarina | Dreamstime.com

Alamin ang alpabeto Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Matutong magbasa at magsalita ng mga banyagang alpabeto online. Higit sa 40 mga titik ay magagamit.

Ang mga alpabeto ay mahalaga upang matuto kung gusto mong magbasa at magsulat sa wikang iyong natututuhan. Nagbibigay ang mga ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga tunog ng mga titik sa mga wika at tinutulungan kang maging natural kapag nagsasalita ka. Mag-scroll pababa at pumili mula sa higit sa 40 mga titik upang simulan ang pag-aaral ngayon.

tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/a/, /ə/ - a
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/b/, /p/ - be
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/k/, /s/ - ce
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/s/ - ce trencada
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/d/, /t/ - de
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/e/, /ɛ/, /ə/ - e
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/f/ - efa
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/g/, /ʤ/, /ʒ/ - ge
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
∅ - hac
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/i/, /j/ - i
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/ʤ/, /ʒ/ - jota
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/k/ - ke
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/l/ - ela
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/m/ - ema
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/n/ - ena
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/o/, /ɔ/, /u/ - o
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/p/ - pe
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/k/ - cu
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/r/, /ɾ/ - erre
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/s/, /z/ - esse
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/t/ - te
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/u/, /w/ - u
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/b/ - ve baixa
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/w/ - ve doble
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/ʃ/, /ks/ - ics or xeix
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
∅ - i grega
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
/z/ - zeta