Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

la llibreria
la llibreria
 
giá sách
giá sách
 
cần cẩu
cần cẩu
 
l‘accés
l‘accés
 
el foc
el foc
 
đường dốc thoải
đường dốc thoải
 
thước dây
thước dây
 
la pansa
la pansa
 
phao cứu sinh
phao cứu sinh
 
la canoa
la canoa
 
la grua
la grua
 
la creativitat
la creativitat
 
el salvavides
el salvavides
 
la cinta mètrica
la cinta mètrica
 
lửa
lửa
 
tính sáng tạo
tính sáng tạo
 
nho khô
nho khô
 
chiếc xuồng
chiếc xuồng
 
50l-card-blank
la llibreria la llibreria
50l-card-blank
giá sách giá sách
50l-card-blank
cần cẩu cần cẩu
50l-card-blank
l‘accés l‘accés
50l-card-blank
el foc el foc
50l-card-blank
đường dốc thoải đường dốc thoải
50l-card-blank
thước dây thước dây
50l-card-blank
la pansa la pansa
50l-card-blank
phao cứu sinh phao cứu sinh
50l-card-blank
la canoa la canoa
50l-card-blank
la grua la grua
50l-card-blank
la creativitat la creativitat
50l-card-blank
el salvavides el salvavides
50l-card-blank
la cinta mètrica la cinta mètrica
50l-card-blank
lửa lửa
50l-card-blank
tính sáng tạo tính sáng tạo
50l-card-blank
nho khô nho khô
50l-card-blank
chiếc xuồng chiếc xuồng