Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thúc đẩy
Cô ấy thúc đẩy nhân viên nhanh lên.
instar
Ella insta el personal a afanyar-se.
vấp ngã
Cô ấy vấp phải một rễ cây.
ensopegar
Ella va ensopegar amb una arrel.
gây nguy hiểm
Người đàn ông gây nguy hiểm cho người phụ nữ.
posar en perill
L’home posa en perill la dona.