Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
gần đây
một lập trình viên gần đây
míop
un programador miop
u sầu
tâm trạng u sầu
melancòlic
un ambient melancòlic
có học
con chó có học
educat
un gos educat