Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

lip
lip
 
el labio
el labio
 
el ocio
el ocio
 
el glaciar
el glaciar
 
el balón
el balón
 
leisure time
leisure time
 
glacier
glacier
 
ball
ball
 
la sala de estar
la sala de estar
 
carillon
carillon
 
living room
living room
 
white wine
white wine
 
la contaminación del aire
la contaminación del aire
 
el garaje
el garaje
 
el carillón
el carillón
 
air pollution
air pollution
 
el vino blanco
el vino blanco
 
garage
garage
 
50l-card-blank
lip lip
50l-card-blank
el labio el labio
50l-card-blank
el ocio el ocio
50l-card-blank
el glaciar el glaciar
50l-card-blank
el balón el balón
50l-card-blank
leisure time leisure time
50l-card-blank
glacier glacier
50l-card-blank
ball ball
50l-card-blank
la sala de estar la sala de estar
50l-card-blank
carillon carillon
50l-card-blank
living room living room
50l-card-blank
white wine white wine
50l-card-blank
la contaminación del aire la contaminación del aire
50l-card-blank
el garaje el garaje
50l-card-blank
el carillón el carillón
50l-card-blank
air pollution air pollution
50l-card-blank
el vino blanco el vino blanco
50l-card-blank
garage garage