Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ngáy
Cô ấy không thể ngủ, anh ấy ngáy to quá!
roncar
Ella no puede dormir, ¡él ronca muy fuerte!
chặt
Cậu bé chặt củi.
cortar
El niño corta leña.
vui chơi
Chúng tôi đã vui chơi nhiều ở khu vui chơi!
divertirse
¡Nos divertimos mucho en la feria!