‫احساسات     
Feelings

-

affection +

‫محبت

-

anger +

‫خشم

-

boredom +

‫خستگی

-

confidence +

‫اعتماد به نفس

-

creativity +

‫خلاقیت

-

crisis +

‫بحران

-

curiosity +

‫کنجکاوی

-

defeat +

‫شکست

-

depression +

‫افسردگی

-

despair +

‫ناامیدی

-

disappointment +

‫ناامیدی

-

distrust +

‫بی اعتمادی

-

doubt +

‫شک

-

dream +

‫رؤیا

-

fatigue +

‫خستگی

-

fear +

‫ترس

-

fight +

‫دعوا

-

friendship +

‫دوستی

-

fun +

‫شوخی، بازی

-

grief +

‫غم

-

grimace +

‫شکلک

-

happiness +

‫اقبال

-

hope +

‫امید

-

hunger +

‫گرسنگی

-

interest +

‫علاقه

-

joy +

‫شادی

-

kiss +

‫بوسه

-

loneliness +

‫تنهایی

-

love +

‫عشق

-

melancholy +

‫سودا

-

mood +

‫خلق و خوی

-

optimism +

‫خوش بینی

-

panic +

‫بیم و هراس

-

perplexity +

‫سرگشتگی

-

rage +

‫خشم

-

rejection +

‫رد

-

relationship +

‫رابطه

-

request +

‫درخواست

-

scream +

‫فریاد

-

security +

‫امنیّت

-

shock +

‫شوک

-

smile +

‫لبخند

-

tenderness +

‫محبت

-

thought +

‫فکر

-

thoughtfulness +

‫با اندیشه

-
affection
‫محبت

-
anger
‫خشم

-
boredom
‫خستگی

-
confidence
‫اعتماد به نفس

-
creativity
‫خلاقیت

-
crisis
‫بحران

-
curiosity
‫کنجکاوی

-
defeat
‫شکست

-
depression
‫افسردگی

-
despair
‫ناامیدی

-
disappointment
‫ناامیدی

-
distrust
‫بی اعتمادی

-
doubt
‫شک

-
dream
‫رؤیا

-
fatigue
‫خستگی

-
fear
‫ترس

-
fight
‫دعوا

-
friendship
‫دوستی

-
fun
‫شوخی، بازی

-
grief
‫غم

-
grimace
‫شکلک

-
happiness
‫اقبال

-
hope
‫امید

-
hunger
‫گرسنگی

-
interest
‫علاقه

-
joy
‫شادی

-
kiss
‫بوسه

-
loneliness
‫تنهایی

-
love
‫عشق

-
melancholy
‫سودا

-
mood
‫خلق و خوی

-
optimism
‫خوش بینی

-
panic
‫بیم و هراس

-
perplexity
‫سرگشتگی

-
rage
‫خشم

-
rejection
‫رد

-
relationship
‫رابطه

-
request
‫درخواست

-
scream
‫فریاد

-
security
‫امنیّت

-
shock
‫شوک

-
smile
‫لبخند

-
tenderness
‫محبت

-
thought
‫فکر

-
thoughtfulness
‫با اندیشه