‫محیط     
Vide

-

lauksaimniecība +

‫کشاورزی

-

gaisa piesārņojums +

‫آلودگی هوا

-

skudru pūznis +

‫مور تپّه

-

kanāls +

‫کانال

-

piekraste +

‫ساحل

-

kontinents +

‫قارّه

-

strauts +

‫نهر

-

dambis +

‫سد

-

tuksnesis +

‫بیابان

-

kāpa +

‫تپه

-

lauks +

‫دشت

-

mežs +

‫جنگل

-

ledājs +

‫یخچال های طبیعی

-

tīrelis +

‫زمین کشاورزی

-

sala +

‫جزیره

-

džungļi +

‫جنگل

-

ainava +

‫چشم انداز

-

kalni +

‫کوه ها

-

dabas parks +

‫پارک طبیعت

-

smaile +

‫قله

-

kaudze +

‫توده

-

protesta gājiens +

‫راه پیمایی اعتراضی

-

pārstrāde +

‫بازیافت

-

jūra +

‫دریا

-

dūmi +

‫دود

-

vīna dārzs +

‫تاکستان

-

vulkāns +

‫آتشفشان

-

atkritumi +

‫زباله

-

ūdens līmenis +

‫سطح آب

-
lauksaimniecība
‫کشاورزی

-
gaisa piesārņojums
‫آلودگی هوا

-
skudru pūznis
‫مور تپّه

-
kanāls
‫کانال

-
piekraste
‫ساحل

-
kontinents
‫قارّه

-
strauts
‫نهر

-
dambis
‫سد

-
tuksnesis
‫بیابان

-
kāpa
‫تپه

-
lauks
‫دشت

-
mežs
‫جنگل

-
ledājs
‫یخچال های طبیعی

-
tīrelis
‫زمین کشاورزی

-
sala
‫جزیره

-
džungļi
‫جنگل

-
ainava
‫چشم انداز

-
kalni
‫کوه ها

-
dabas parks
‫پارک طبیعت

-
smaile
‫قله

-
kaudze
‫توده

-
protesta gājiens
‫راه پیمایی اعتراضی

-
pārstrāde
‫بازیافت

-
jūra
‫دریا

-
dūmi
‫دود

-
vīna dārzs
‫تاکستان

-
vulkāns
‫آتشفشان

-
atkritumi
‫زباله

-
ūdens līmenis
‫سطح آب