Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Чувства   »  
ስምዒታት

Опитайте нашата „Игра с памет”, за да тренирате паметта си, докато укрепвате речника си на нов език. Просто щракнете върху карта, за да я обърнете, след което се опитайте да намерите съответстващата й двойка от останалите карти с възможно най-малко опити.

0

0

Memo Game

ኣውያት:ጭደራ
ኣውያት:ጭደራ
 
привързаност
привързаност
 
паника
паника
 
ፍቕሪ
ፍቕሪ
 
интерес
интерес
 
ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
 
усмивка
усмивка
 
любов
любов
 
любопитство
любопитство
 
ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
 
ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
 
ተገዳስነት
ተገዳስነት
 
криза
криза
 
писък
писък
 
ፍሽክታ:ክምስታ
ፍሽክታ:ክምስታ
 
нежност
нежност
 
ፍትወት
ፍትወት
 
ቅልውላው:ዕግርግር
ቅልውላው:ዕግርግር
 
50l-card-blank
ኣውያት:ጭደራ ኣውያት:ጭደራ
50l-card-blank
привързаност привързаност
50l-card-blank
паника паника
50l-card-blank
ፍቕሪ ፍቕሪ
50l-card-blank
интерес интерес
50l-card-blank
ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
50l-card-blank
усмивка усмивка
50l-card-blank
любов любов
50l-card-blank
любопитство любопитство
50l-card-blank
ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
50l-card-blank
ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
50l-card-blank
ተገዳስነት ተገዳስነት
50l-card-blank
криза криза
50l-card-blank
писък писък
50l-card-blank
ፍሽክታ:ክምስታ ፍሽክታ:ክምስታ
50l-card-blank
нежност нежност
50l-card-blank
ፍትወት ፍትወት
50l-card-blank
ቅልውላው:ዕግርግር ቅልውላው:ዕግርግር