Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
les teules
지붕의 기와
la bústia de correu
우체통
el porc
돼지