Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
energètic
el cos energètic
남아프리카의
남아프리카의 산
imprudent
el nen imprudent
무분별한
무분별한 아이
borrós
una imatge borrós
흐린
흐린 사진