© Simba3003 | Dreamstime.com

NombresMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

La majoria dels idiomes tenen sistemes de numeració, i aquests poden variar bastant. Desplaceu-vos cap avall per descobrir i aprendre sistemes numèrics interessants d’arreu del món.

Fes clic a un número

number container
1
[uno]

[u]number container
2
[dos]

[dos] / [dues]number container
3
[tres]

[tres]number container
4
[cuatro]

[quatre]number container
5
[cinco]

[cinc]number container
6
[seis]

[sis]number container
7
[siete]

[set]number container
8
[ocho]

[vuit]number container
9
[nueve]

[nou]number container
10
[diez]

[deu]